AB Direktifleri ve Düzenlemeleri ile Uyum

Nintendo of Europe (“Nintendo”) ve ürünleri, geçerli tüm Avrupa Birliği direktifleri ve düzenlemeleriyle uyumludur. Bunların çoğu, Nintendo ürünlerinin üretimi, tedariki ve kullanımına ilişkin çevre koruma, tüketici sağlığı ve güvenlik yönergelerini hedeflemektedir. Geçerli AB mevzuatları ve Nintendo’nun bunlarla uyumunun temel parçalarına ilişkin kısa bir özet aşağıda ayrıntılı olarak bulunabilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara ilişkin 2012/19/AB Direktifi (WEEE Direktifi)

WEEE Direktifi, herkesi elektrikli ve elektronik ekipmanları yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye teşvik etmeyi amaçlar. WEEE Direktifi kapsamında, üreticiler bu hususları dikkate alarak ekipman tasarlamaya ve üretmeye teşvik edilmektedir ve piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik ekipmandan kaynaklanan atıkların yönetimini finanse etmekten sorumludur. Nintendo, ürünlerinin tasarımında bu konuları tamamen dikkate alır ve elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde toplanması, geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini kolaylaştırmak için yetkili bölgesel kurumlarla işbirliği içinde çalışır.

Bataryalar ve Akümülatörler ile Atık Bataryalar ve Akümülatörlere ilişkin 2006/66/EC Direktifi ve 91/157/EEC Direktifi (Bataryalar Direktifi)

WEEE Direktifine benzer şekilde Bataryalar Direktifi de bataryaların ve şarj edilebilir bataryaların üretimi, dağıtımı, kullanımı, bertarafı ve geri dönüştürülmesinin çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, belirli tehlikeli metal içeriğine sahip bataryaların ve şarj edilebilir bataryaların tedarikini yasaklar ve bataryaların etiketlenmesi, cihazlardan güvenli şekilde çıkarılması, toplanması ve geri dönüştürülmesi için gereksinimleri ortaya koyar. Nintendo ürünleriyle birlikte verilen bataryalar, bu gereksinimlerle tamamen uyumludur ve tüketiciler bataryalarının nasıl güvenli şekilde çıkarılabileceği ve geri dönüştürülebileceği hakkında ürün kılavuzundan bilgi edinebilir. Nintendo, bataryaların uygun şekilde toplanmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanılmasını veya bertaraf edilmesini kolaylaştırmak için yetkili bölgesel kurumlarla tam işbirliği içinde çalışır.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin 94/62/EC Direktifi

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, ambalaj atığı üretimini önlemeyi ve ambalajların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu Direktifle uyumlu olarak Nintendo, Avrupa çapındaki Green Dot geri dönüşüm programına dahildir ve Nintendo ürünlerinin satış ambalajında Green Dot sembolünü kullanır.

Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırmasına ilişkin 2011/65/AB Direktifi (RoHS Direktifi)

Nintendo ürünleri RoHS Direktifi ile tamamen uyumludur ve Nintendo'nun elektrikli ve elektronik ekipmanlarının hiçbiri yasal olan kabul edilen kurşun, cıva, kadminyum, hekzavalent krom, polibromlu bifenil (PPB) veya polibromlu difenil eter (PBDE) seviyelerinden fazlasını içermez.

Radyo Ekipmanlarına ilişkin 2014/53/AB Direktifi (RED)

Nintendo ürünleri, Radyo Ekipman Direktifine uygundur ve zararlı parazitleri önlemek için karasal/uzay radyo iletişimine tahsis edilen radyo frekansı spektrumunu etkin şekilde kullanır.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB (EMC Direktifi)

Elektrikli cihazlar birbirine bağlandıklarında veya birbirlerine yakın olduklarında birbirini etkilerler. EMC Direktifinin amacı, bu yan etkileri kontrol altında tutmaktır. Nintendo, elektrikli ve elektronik ürünlerini diğer elektrikli ve elektronik ürünlerin yanındayken elektromanyetik parazite neden olmadıklarını ve elektromanyetik parazitten etkilenmediklerini test edip onayladıktan sonra gönderir.

Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB (LVD)

Alçak Gerilim Direktifi uyarınca elektrikli ekipman; insanları, evcil hayvanları ve mülkü; elektriksel temastan başka şekilde meydana gelebilecek yaralanmalardan ve mekanik tehlikeler, kimyasal tehlikeler ya da ses, titreşim veya ergonomik faktörler nedeniyle sağlık riskleri gibi dış etkilerden kaynaklanan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılmalıdır. Nintendo ürünlerinin üretimi ve test edilmesinde Düşük Gerilim Direktifi ile uyumludur.

Enerji ile ilgili ürünler için eko tasarımı gereksinimlerinin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturan 2009/125/EC Direktifi (ErP Direktifi)

Nintendo'nun konsolları ErP Direktifi uyarınca enerji ile ilgili ürünler olarak kategorize edilir. ErP Direktifi herhangi bir özel tasarım veya enerji verimliliği gerektirmez fakat belirli ürün kategorileri için geçerli olan önlemlerin uygulanması için bir çerçeve belirler. Nintendo, uygulanabilir olduğu durumlarda ürünlerinin Beklemede/Kapalı modu Yönetmeliği (1275/2008) ve Harici Güç Kaynağı Yönetmeliği (278/2009) ile uyumlu olmasını sağlamaya yönelik adımlar atmaktadır.

Genel Ürün Güvenliği Direktifi 2001/95/EC (GSPD)

GPSD, tüm tüketici ürünleri için genel bir güvenlik gerekliliği belirler ve tüketici ürünleri üreticilerine ürünlerinin güvenliğini izleme ve AB pazarına güvenli olmayan bir ürün koyduklarını öğrenmeleri durumunda adımlar atma yükümlülüğü verir. Yukarıda belirtilen Direktiflerin hiçbirinde Nintendo’nun ürünlerinin belirli bir güvenlik yönünü düzenleyen özel hükümler bulunmadığı sürece, Nintendo; ürünlerinin tasarımında, üretiminde ve tedarikinde GPSD tarafından belirtilen genel güvenlik gerekliliklerini her zaman dikkate alır.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Sınırlandırılmasına İlişkin (EC) 1907/2006 Yönetmeliği (REACH)

Diğer mevzuat var olmaya devam etse de REACH artık AB’de kimyasalların üretimini, ihtilafını ve kullanımını kontrol eden ana mevzuatın bir parçasıdır. REACH, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını iyileştirmeyi amaçlar ve kimyasallardan kaynaklanan riskleri yönetmek için endüstriye etkin bir şekilde daha fazla sorumluluk verir. Nintendo, kimyasallar üretmediğinden veya ithal etmediğinden dolayı, doğrudan REACH’e kaydolmak zorunda değildir. Bununla birlikte, bir alt kullanıcı olarak Nintendo, tüm tedarikçilerinin yürürlükte olduğu şekilde REACH ile uyumlu olmasını sağlamaya yönelik adımlar atmaktadır. REACH kayıt ve izin gerekliliklerine ek olarak, Nintendo ürünlerinin tamamen uyumlu olduğu ftalatlar da dahil olmak üzere belirli maddelerin kullanımına ilişkin tam kısıtlamalar içerir.

CE İşareti

CE işareti, “Yen Yaklaşım” Direktifleri olarak kategorize edilen belirli Avrupa Direktiflerinin bir gerekliliğidir (yukarıdakilerin çoğunu içeren). CE işareti; üretici tarafından ürünün geçerli direktiflerin tüm gereksinimlerini karşıladığına dair bir beyandır. Nintendo ürünleri; Nintendo’nun, ürünlerinin ilgili ürün gereksinimlerini karşılamasını sağlayacak gerekli adımları attığının kanıtı olarak CE işaretini taşır.

Redirect Notice. The link you clicked is redirecting you to an external web page. CD Media cannot guarantee the accuracy of information found at any linked site. If you do not want to visit that page, you can return to the previous page.

Redirecting in 5 sec...